Επικοινωνία : 26410 46516
Ζωοδόχου Πηγής 2, 3ος όροφος Αγρίνιο, 301 00
Expand search form

Ενημερωτικό Οκτωβρίου 2011

ΘΕΜΑ: ΠΦΣ Η ΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Προς
Τους Φαρμακευτικούς  Συλλόγους

Αιφνιδιαστικά ο Υπουργός Υγείας δημοσιοποίησε την απαράδεκτη Υπουργική Απόφαση για το ωράριο την οποία σας επισυνάπτουμε
Σαν πρώτη ενέργεια σας παραθέτουμε το Δελτίο Τύπου το πρέπει να το προωθήσετε στα Μέσα μαζικής Ενημέρωσης. Σύντομα θα πάρετε οδηγίες σχετικά με πρακτικά θέματα αντίδρασης μας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Υπουργική Απόφαση περί ωραρίου φαρμακείων είναι παράλογη , παράνομη , ανεφάρμοστη , προκαλεί ένα τεράστιο αλαλούμ με μοναδικό θύμα τον ασθενή που θα αναζητεί τα φάρμακα του μέσα στο χαοτικό κυβερνητικό δημιούργημα.
Η δήθεν «ελεύθερη λειτουργία φαρμακείων» είναι η απόλυτη ελευθερία του μεγάλου ψαριού να φάει το μικρό. Δυστυχώς το Υπουργείο Υγείας ταυτίζεται με το μεγάλο ψάρι…
Προτείναμε  τριπλασιασμό των υπαρχόντων φαρμακείων Δευτέρα και Τετάρτη και 30% των φαρμακείων για τα πρωινά του Σαββάτου (1200 φαρμακεία στο λεκανοπέδιο της Αττικής).
Ο Υπουργός προτίμησε να δημιουργήσει χάος…
Ø    Προσφεύγουμε στη Δικαιοσύνη κατά της απαράδεκτης Απόφασης
Ø    Δηλώνουμε ότι η Υπουργική Απόφαση δεν μπορεί να εφαρμοσθεί  στην πράξη.
Ø    Αναδιατάσσουμε τις εφημερίες μας διευρύνοντας τα ωράρια εφημερίας έτσι ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα ο κόσμος.
Ø    Δηλώνουμε ότι κριτήριο για εμάς είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη με ένα οργανωμένο και συστηματικό τρόπο
Αφήνουμε την εξυπηρέτηση μεγάλων συμφερόντων στους άλλους….

ΕΚ ΤΟΥ ΠΦΣ

 

Αυτούσια η υπουργική απόφαση:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2011
Θέμα: «Λειτουργία των φαρμακείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31.Α΄)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α)Του άρθρου 36 παρ. 2 του ν.3918/2011(ΦΕΚ 31.Α) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
β)Του άρθρου 186 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87.Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
γ)Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154. Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
δ)Το άρθρο 90 του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98.Α΄) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
ε)Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76.Α ΄) « Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
στ)Το άρθρο 6 του Π.Δ.88/1999 (ΦΕΚ 94.Α΄), «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ.».
ζ)Του άρθρου 22 του ν.1483/1984 (ΦΕΚ153.Α΄), «Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις. Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων.» όπως αυτός συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.1963/1991(ΦΕΚ 138.Α΄) και αντικαταστάθηκε με τη παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.2920/2001 (ΦΕΚ131.Α΄).
2.Τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και τη διευκόλυνση στην εξυπηρέτηση του κοινού, που έχουν ανάγκη φαρμάκων, ορίζεται το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων για όλες τις ώρες του Σαββάτου και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας – Τετάρτης ή της Τρίτης – Πέμπτης κατά περίπτωση, καθώς και για όλες τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις (εφεξής εφημερίες).
3.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Η παρουσία κατόχου άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, είναι υποχρεωτική, όλες τις ώρες λειτουργίας του φαρμακείου.
2.Οι φαρμακοποιοί κάτοχοι άδειας λειτουργίας φαρμακείου, δύνανται να υποβάλουν δηλώσεις ένταξης για όλες τις ώρες του Σαββάτου και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας – Τετάρτης, ή της Τρίτης – Πέμπτης κατά περίπτωση, καθώς και για όλες τις εφημερίες. Η λειτουργία των φαρμακείων πρέπει να καλύπτει πλήρως το καθοριζόμενο, από τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους, ωράριο.
Οι δηλώσεις ένταξης υποβάλλονται στον τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο έως 20 Οκτωβρίου εκάστου έτους και είναι δεσμευτικές για ένα έτος.
3.Οι τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι ορίζουν το ωράριο εφημεριών ακριβώς όπως ισχύει σήμερα και συντάσσουν σχετικούς πίνακες, τους οποίους υποβάλλουν στις οικείες Περιφέρειες έως τις 5 Νοεμβρίου εκάστου έτους , για την έκδοση σχετικής έγκρισης και ανάρτησης στο διαδίκτυο .
4.Τόσο οι φαρμακοποιοί που έχουν υποβάλει δήλωση ένταξης, όσο και οι υπόλοιποι που έχουν ενταχθεί σε εφημερίες στους σχετικούς πίνακες από τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους και δεν τηρούν το ωράριο λειτουργίας, υφίστανται τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως ο νόμος ορίζει.
5.Σε τουριστικές περιοχές το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων μπορεί να διαφοροποιείται, με πρόταση του τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου και κατόπιν σχετικής έγκρισης της Περιφέρειας.
6.Τα φαρμακεία που θα λειτουργήσουν κατόπιν δηλώσεων τους κατά τα ανωτέρω δεν απαλλάσσονται των υποχρεώσεων των εφημεριών.
7.Σταδιακώς οι τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της χώρας, ξεκινώντας πιλοτικά από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα μετατρέψουν τις καρτέλες-πίνακες των εφημερευόντων φαρμακείων που αναρτούνται στα φαρμακεία τους σε ηλεκτρονικές, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως και απρόσκοπτα τόσο η τήρηση των υποχρεώσεων των φαρμακοποιών, όσο και η εξυπηρέτηση του κοινού και η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της να αρχίσει από τη δημοσίευσή της.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Δημοσιεύτηκε: 04/10/2011

 

ΘΕΜΑ: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χορήγηση αντιγριπικών εμβολίων.

Τα εμβόλια χορηγούνται σε ομάδες υψηλού κινδύνου, δωρεάν, για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (και για το ΙΚΑ).
Οι ομάδες υψηλού κινδύνου είναι οι εξής:

1. Τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω (επομένως θα πρέπει να αναγράφεται το έτος γέννησης)

2. Οι πάσχοντες από άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες

3. Οι πάσχοντες από καρδιακή νόσο με σοβαρές καρδιοδυναμικές διαταραχές

4. Οι πάσχοντες από ανοσοκαταστολή (εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας)

5. Οι πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες)

6. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki) για να ελαττωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης συνδρόμου REYE μετά από γρίπη.

7. Οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα

8. Οι πάσχοντες από χρόνια νεφροπάθεια

9. Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων-λυκείων-στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων κ.α.)

10. Οι επαγγελματίες υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κλπ)

11. Οι απασχολούμενοι στην πτηνοτροφία (εκτροφείς, σφαγείς κ.λπ., περιλαμβανομένου και του εποχικού προσωπικού)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ στη χορήγησή του σε άτομα κάτω των 60 ετών.

Στην περίπτωση που δεν αναγράφεται στη συνταγή, ότι το άτομο που εμβολιάζεται ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου, θα γίνεται περικοπή του εμβολίου.

 

Δημοσιεύτηκε: 29/09/2011

 

ΘΕΜΑ: ΤΥΔΚΥ: Διευκρινίσεις για την εκτέλεση συνταγών

 

Διευκρινιστικό έγγραφο του ΤΥΔΚΥ σχετικά με τον τρέχοντα τρόπο εκτέλεσης των συνταγών του.

Σύμφωνα με τον Π.Φ.Σ., «οι διευκρινίσεις αυτές έχουν προσωρινή ισχύ και είναι πιθανόν να ανακληθούν σύντομα, αν τυχόν υπάρξουν νεώτερες οδηγίες».

 

“Αθήνα, 27/9/2011

Θέμα : Διευκρινίσεις επί της εκτέλεσης συνταγών ΤΥΔΚΥ

Σας ενημερώνουμε ότι προς το παρόν για το ΤΥΔΚΥ και όσον αφορά τις εντολές φαρμακευτικής περίθαλψης ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση εκ μέρους του ιατρού της σφραγίδας «συμβεβλημένος ΟΠΑΔ».

2. Το ΤΥΔΚΥ δέχεται εντολές τόσο από το συνταγολόγιο φαρμάκων όσο και ηλεκτρονικές, οι οποίες όταν υπερβαίνουν τα 150 ευρώ απαιτούν θεώρηση με προσκόμιση του τελευταίου συνταγολογίου και βιβλιαρίου του ασθενούς.

3. Οι εντολές που προέρχονται από τα συνταγολόγια εκτελούνται κατά τα γνωστά. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, οι ηλεκτρονικά εκδιδόμενες συνταγές είναι πιθανόν να φέρουν την ένδειξη ΟΠΑΔ. Ο Π.Ι.Σ. έχει ενημερωθεί προκειμένου οι ιατροί να διορθώνουν την ένδειξη αυτή και να γράφουν ΤΥΔΚΥ, προς διευκόλυνση των φαρμακοποιών που εκτελούν τις συνταγές. Πάντως, θα γίνουν δεκτές και συνταγές οι οποίες δε φέρουν αυτή τη διόρθωση, αρκεί ο φαρμακοποιός να ελέγξει, ως οφείλει το βιβλιάριο και τον A.M. του ασφαλισμένου και να πιστοποιήσει ότι ανήκει στο ΤΥΔΚΥ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ηλεκτρονικά εκδιδόμενες συνταγές θα πρέπει προσωρινά να εκτελούνται χειρόγραφα στο έντυπο που έχει εκδώσει ο ιατρός και να μην καταχωρούνται στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δηλαδή να αντιμετωπίζονται ως χειρόγραφες. Η υποβολή τους θα γίνεται στο ΤΥΔΚΥ όπου θα καταχωρούνται στην κατάσταση μαζί με τις συνταγές που προέρχονται από το συνταγολόγιο.

Σε περίπτωση που τέτοιες ηλεκτρονικά εκδιδόμενες συνταγές έχουν εκ παραδρομής εκτελεστεί και υποβληθεί στον ΟΠΑΔ, αυτές θα επιστρέφονται από τον ΟΠΑΔ στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι θα μπορούν να τις υποβάλουν πρώτες στην κατάσταση του επόμενου μήνα για τον οποίο θα καταθέσουν συνταγές στο ΤΥΔΚΥ”.

 

ΘΕΜΑ: ΕΟΠΥΥ: ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΓΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Katόpin twn diatάxewn tou Nόmou 3918 (teύcoV A FEK 31/02-03-2011) gia th  sύstash  tou  E.O.P.U.U.  kai  thV  up’ariqm.  8/31-08-2011  apόfashV  D.S.  tou E.O.P.U.U. scetikά me to eίdoV twn suntagologίwn pou qa crhsimopoioύn oi iatroί tou   Organismoύ,   saV   enhmerώnoume   όti   apό   01-11-2011   gia   όlouV   touV asfalismέnouV tou E.O.P.U.U. qa gίnetai crήsh twn suntagologίwn pou diaqέtei ήdh kai crhsimopoieί to IKA-ETAM. ΩV ek toύtou oi sumbeblhmέnoi me ton OPAD kai  OAEE  iatroί  qa  prέpei  na  promhqeutoύn  apό  tiV  MonάdeV  UgeίaV  tou  IKA- ETAM   thV   periocήV   pou   leitourgoύn   ta   iatreίa   touV   to   Eniaίo   Έntupo Suntagologίou IKA-ETAM, to opoίo qa crhsimopoioύn gia na ekdίdoun ceirόgrafeV suntagέV gia touV asfalismέnouV tou Organismoύ.

Dieukrinίzetai  όti  oi  iatroί  qa  ekdίdoun  ceirόgrafeV  suntagέV  mόno  όtan den   eίnai   efiktή   h   έkdosh   hlektronikώn   suntagώn   E.O.P.U.U.   Ta   atomikά suntagolόgia asfalismέnwn twn en lόgw tameίwn den qa crhsimopoioύntai apό 1 hV Noembrίou 2011.

 

SaV enhmerώnoume όti apό 1   Noembrίou 2011, kaqierώnetai koinή suntagή gia touV  asfalismέnouV  E.O.P.U.U.,  h  opoίa  qa  ekdίdetai  hlektronikά.  Eάn  den  eίnai efiktή h hlektronikή suntagogrάfhsh qa promhqeuteίte suntagolόgia apό tiV uphresίeV tou IKA-ETAM.

 

Scetikά  me  th  suntagogrάfhsh  farmάkwn  kai  proV  apofugή  thV  talaipwrίaV twn   asfalismέnwn   saV   enhmerώnoume   όti   ta   fάrmaka   pou   anafέrontai parakάtw   corhgoύntai   apό   ta   Farmakeίa   tou   Organismoύ   se   asqeneίVasfalismέnouV tou E.O.P.U.U. Apό 01-11- 2011.

 

**Σας επισυνάπτουμε σχετικό κατάλογο με τα φάρμακα στο τέλος του δελτίου

 

 

ΘΕΜΑ: ΙΚΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΚ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 1.11.2011

 

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι 01.11.2011 τα σκευάσματα που δεν έχουν δεσμευτεί με αποφάσεις του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να χορηγούνται για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από Ιδιωτικά Φαρμακεία υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. 1.      ARZERRA*
 2. 2.      BARACLUDE
 3. 3.      BENEFIX*
 4. 4.      BRAMITOB
 5. 5.      CARBAGLU
 6. 6.      CAYSTON
 7. 7.      CELLCEPT
 8. 8.      COPEGUS
 9. 9.      FERRIPROX
 10. 10.  .FLUDARA*
 11. 11.  FLUDARABIN/EBEWE*
 12. 12.  .FLUDARABINE/SPECIFAR*
 13. 13.  .FLUDARABIN/TEVA*
 14. 14.  .GLIOLAN
 15. 15.  ILARIS*
 16. 16.  INOVELON
 17. 17.  JAVLOR*
 18. 18.  MEPACT*
 19. 19.  MUPHORAN
 20. 20.  MYCOFEN
 21. 21.  MYFENAX
 22. 22.  MYFETIL
 23. 23.  NOVOSEVEN*
 24. 24.  PANRETIN
 25. 25.  PEYONA*
 26. 26.  PHOTOFRIN*
 27. 27.  .PRIALT*
 28. 28.  RAPILYSIN*
 29. 29.  REBETOL
 30. 30.  REVOLADE
 31. 31.  RIBAVIRIN/TEVA
 32. 32.  SEBIVO
 33. 33.  TARGRETIN
 34. 34.  TOBI
 35. 35.  VIREAD (μόνο για Ηπατίτιδα Β)
 36. 36.  VOTRIENT

*Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω φάρμακα που επισημαίνονται με αστερίσκο απαιτούν εισαγωγή σε Νοσοκομείο για τη χορήγηση τους (εξαιρούνται τα δισκία Fludara)

Τα ανωτέρω φάρμακα θα αποζημιώνονται όταν στη συνταγή επισυνάπτεται γνωμάτευση Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής, και όπου (εάν) απαιτείται από την άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου, συμπληρωμένο το έντυπο διάθεσης.

Επίσης τα κατωτέρω σκευάσματα (φάρμακα εξωτερικού) αποζημιώνονται όταν στη συνταγή επισυνάπτεται α) γνωμάτευση Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής, και όπου (εάν) απαιτείται από την άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου, συμπληρωμένο το έντυπο διάθεσης, β) έγκριση Επιτροπής Φαρμάκων Αθήνας/Θεσσαλονίκης γ)απόφαση ΕΟΦ που επιτρέπει την εισαγωγή (έντυπο Β) και δ)τιμολόγιο ΙΦΕΤ

 1. 1.      CEPLENE
 2. 2.      CYSTADANE
 3. 3.      DIACOMIT
 4. 4.      ORFADIN

 

Προς διευκόλυνση σας, επισημαίνονται τα κάτωθι:

Όλα τα παραπάνω φάρμακα χορηγούνται χωρίς συμμετοχή σε κάθε μορφή και περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας, καθώς και σε οποιαδήποτε συσκευασία κυκλοφορούν.

Για τα φάρμακα της ανωτέρω Υ.Α. δεν απαιτείται υποβολή ξεχωριστής συγκεντρωτικής κατάστασης για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Διευκρινίζεται ότι όλα τα υπόλοιπα φάρμακα υψηλού κόστους που είναι δεσμευμένα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξακολουθούν να χορηγούνται από τα Φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους ασφαλισμένους (με την εξαίρεση φαρμάκων δεσμευμένων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προορίζονται για βραχεία νοσηλεία σε Κρατικό Νοσοκομείο και πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις του Γ55/837/21.03.2011 εγγράφου μας).

 

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ

Με το έγγραφό μας  40768/17-08-2011 γνωστοποιείτο ότι από 10-9-2011 και μετά όλοι οι γιατροί οι συμβεβλημένοι με τον ΟΓΑ υποχρεούνται να συνταγογραφούν για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ μόνο ηλεκτρονικά.

Επειδή έχουν προκύψει διάφορα ερωτήματα, σχετικά, σας γνωρίζουμε ότι χειρόγραφες συνταγές μπορούν να εκδίδονται μόνο για τις παρακάτω μεμονωμένες περιπτώσεις:

      Κατ’ οίκον επίσκεψη ιατρού.  Στην περίπτωση αυτή ο γιατρός θα μπορεί να εκδίδει χειρόγραφη συνταγή αναγράφοντας ευκρινώς στη συνταγή  την ένδειξη «επίσκεψη κατ’ οίκον», θέτοντας ταυτόχρονα στην ένδειξη την υπογραφή και τη σφραγίδα του.

      Για τη συνταγογράφηση φαρμάκων τα οποία δεν είναι τυχόν καταχωρημένα στο σύστημα π.χ. φάρμακα ΙΦΕΤ, για τη συνταγογράφηση αναλωσίμων υλικών σακχαρώδους διαβήτη (η συνταγή αυτή του ιδιώτη γιατρού συνοδεύεται πάντα με φωτοαντίγραφο γνωμάτευσης Κρατικού Νοσοκομείου) και για τη συνταγογράφηση γαληνικών σκευασμάτων.

      Χειρόγραφη συνταγή μπορεί να εκδίδεται επίσης στις ελάχιστες περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Στην περίπτωση αυτή ο γιατρός αναγράφει επί της συνταγής «Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Σ.Η.Σ.» συμπληρώνοντας και τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα καθώς και το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται να ενημερώσει τα μέλη του να εκτελούν χειρόγραφες συνταγές ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον ΟΓΑ μόνον εφόσον αφορούν μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ώστε να εξοφλούνται κανονικά οι συνταγές που υποβάλλουν.

 

 

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΟΠΠΥ

 

You might be interested in …