Επικοινωνία : 26410 46516
Ζωοδόχου Πηγής 2, 3ος όροφος Αγρίνιο, 301 00
Expand search form

Προμήθεια φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για τις υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών του προσώπων

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται , ύστερα από την αρίθμ.137/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή η «Προμήθεια φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών του Προσώπων», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας ανά ομάδα, ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.702,22 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ( Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών –οδός Παλαμά και Μαβίλη 6 –3ος όροφος) στις 28/5/2014, Ημέρα Τετάρτη και ώρα έως 11:00 π.μ. ( λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου .

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά η νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, που παρέχουν όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους .

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ήτοι 1.435,11 € .

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου ( Παλαμά και Μαβίλη 6- 3ος όροφος ) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2641360274-277.

Λεπτομέρειες της διακύρηξης και της τεχνικής περιγραφής θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.cityofagrinio.gr/information-services/prokirikseis2014/promhthiafarmakon.html

You might be interested in …