Επικοινωνία : 26410 46516
Ζωοδόχου Πηγής 2, 3ος όροφος Αγρίνιο, 301 00
Expand search form

Γενικά

1. Πρέπει να μην είναι γραμμένα σε κάθε συνταγή περισσότερα από τρία είδη φαρμάκων και όχι περισσότερα των δύο εμβαλαγίων ανά φάρμακο. Εάν τα εμβαλάγια είναι περισσότερα των δύο ανά φάρμακο, η συνταγή θα πρέπει να γράφει “χρόνια πάθηση- θεραπεία μηνός
εάν πρόκειται για απλή συνταγή, ή χρόνια πάθηση εάν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη. Η συνταγή δεν είναι άκυρη εάν δεν αναγράφεται
η δοσολογία των φαρμάκων.

2. Οι επαναλαμβανόμενες συνταγές γράφονται σε τρία διαφορετικά φύλλα και πάνω σε κάθε φύλλο θα καθορίζεται ποια εκτέλεση είναι:
1η , 2η ή 3η.

3. Όλες οι συνταγές εκτελούνται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την αναγραφή τους από τον συνταγογράφοντα ιατρό.
Εξαιρείται η περίπτωση που είναι θεωρημένες από τον ελεγκτή ιατρό πέρα των 5 ημερών, οπότε εκτελείται την ημέρα της θεώρησης. Για τις επαναλαμβανόμενες συνταγές , το δεύτερο ή τρίτο φύλλο τους μπορεί να εκτελείται μέχρι και πέντε ημέρες, νωρίτερα ή αργότερα από την αναγραφόμενη στο φύλλο ημερομηνία.

4. Οι συνταγές όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων πρέπει να αριθμούνται εντός τριών ημερών, και να γράφονται στα βιβλία υποβολής κάθε τέλος του μηνός. ΠΡΟΣΟΧΗ σύμφωνα με το Π.Δ. 67/2000 δεν χρειάζονται αρίθμηση τα φάρμακα.

5. Πρέπει να είναι συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία της συνταγής ενιαίου τύπου (ο κωδικός Νοσοκομείου δεν είναι απαραίτητος σε κανένα Ασφαλιστικό Ταμείο, ούτε στον Ο.Γ.Α.).

6. Εάν η συνταγή έχει μία συμμετοχή τότε δεν χρειάζεται να συμπληρώνεται από τον φαρμακοποιό η στήλη με την συμμετοχή του ασφαλισμένου σε κάθε φάρμακο, αλλά μόνο η συνολική συμμετοχή.